Wise words used when you pop up the question can increase the chance of success. "Will you marry me" is a classic way to ask. However, this article will recommend some ways Thai people use to ask your lover whether marry him or her on the proposal.

0854 bend the knee
Photo: Vocal

Will you marry me?

This is probably the most classic proposal line, will you marry me? The image of someone saying "will you marry me" is a a man down on one knee, giving a ring to the person, usually, the woman, classically, sorry, I know times have changed, but usually, giving a ring to someone as they ask this question. So “will you marry me” is the question; the answer should be simple, yes, or no. Oh! poor you, If you say no.

Things have been going well for some time and you want to pop the question:

แต่งงานกับผมนะ /Tàeng-ngaan kab phom na/ = “Will you marry me? where:

  • แต่งงาน /Tàeng-ngaan/ = to get married

  • กับผม /kab põm/ = with me (male speaker)

  • กับฉัน /kab chãn/ (female speaker)

1. Let’s spend the rest of our lives together.

นับจากนี้ไปฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอ

náp jàak níi bpai chăn yàak chái chii-wít thîi lǔuea gàp thooe

2. I want to grow old with you.

ฉันอยากจะแก่ชราไปพร้อมกับคุณ

chăn yàak jà gàae chá-raa bpai pháawrm gàp khun

3. I can't imagine my life without you in it.

ฉันคิดภาพชีวิตของฉันโดยที่ไม่มีคุณอยู่ในนั้นไม่ออก

chăn khít phâap chii-wít khǎawng chăn dooi thîi mâi mii khun yùu nai nán mâi àawk

So that person likes you, likes the other person so much, they can't imagine what would life be like without this person; they don't know, they can't imagine, or don't want to imagine it. Very positive. This sentence says, "I can't imagine my life without you in it, because it is too painful."

Oh, goodness! Okay, a little bit heavy, a little bit serious, a little bit heavy with that one. Okay, I have used a similar phrase like this with my friend, like, after we talk about how much we love burritos, I'm not gonna lie. The expression… I'm not, it is true, cites Englishclass 101.

4. Having you by my side is what completes me.

การที่มีคุณอยู่เคียงข้างนี่แหละคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตฉัน

gaan thîi mii khun yùu khiiang-khâang nîi làe khuue sìng thîi dtooem-dtem cheii-wít chăn

Oh, also nice! So if this person, if there's a person next to you, a person with you by your side, this person, the person speaking feels complete. So it's a nice expression, like, with you, everything is okay, everything is finished, everything is complete here. So, in a sentence, "I love you, and having you by my side complete me."

5. Before I met you, I never realized how empty my life was.

ก่อนที่ฉันจะได้มาเจอคุณ ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าชีวิตฉันมันอ้างว้างขนาดไหน

gàawn thîi chăn jà dâai maa jooe khun chăn mâi khooei rúu maa gàawn wâa chii-wít chăn man âang-wáang khà-nàat năi, according to Thaipod 101.

6. I now know that you and I are truly meant to be together.

ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าทั้งคุณและฉันนั้นเกิดมาเพื่อกันและกัน

dtaawn-níi chăn rúu láaeo lâ wâa tháng khun láe chăn nán gòoet maa phûuea gan láe gan

Yeah, so you can use this, I feel like you can use this in a less serious situation, like, with good friends. Or another variation, you can use with your friends, it's like “I knew we were supposed to be friends” or “I knew we were going to be friends from the moment we met.” But here “I now know that you and I are truly meant to be together,” if you share a really good experience together, or you can really connect well, you can use this expression.

7. I wish I could give you everything, but I hope that this ring is enough.

ฉันอยากจะให้เธอได้ทุกอย่าง แต่ก็หวังว่าแค่แหวนวงนี้คงเพียงพอ

chăn yàak jà hâi thooe dâai thúk yàang dtàae gâaw wăng wâa khâae wăaen wong níi khong phiiang phaaw

8. Will you make me the happiest man alive?

คุณช่วยทำให้ผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดได้ไหม?

khun chûuai tham hâi phŏm bpen phûu-chaai thîi mii khwaam-sùk thîi sùt dâai mái

The nuance here is that if she says yes, like, this is a marriage proposal, if she says yes, I will make you the happiest man alive by agreeing to marry him; he is so happy, he is the happiest man in the world. So in a sentence here,

9. Will you do me the honor of becoming my wife?

1943 proposal
Photo: Internet

khun jà hâi gìiat phŏm dooi gaan maa bpen phan-rá-yaa khǎawng phŏm máiคุณจะให้เกียรติผมโดยการมาเป็นภรรยาของผมไหม

My goodness! So fancy! Will you do me the honor of becoming my wife? Quite polite. It sounds like the woman in the situation is somehow going to bring the man asking her to marry him honor; therefore, like, she is very valuable or she is very excellent. Very excellent?! That word choice was very excellent.

10. I want to be with you forever.

ฉันอยากจะอยู่กับคุณตลอดไป

chăn yàak jà yùu gàp khun dtà-làawt bpai

So “be with you” means be in a relationship with that person; “forever,” until the end. You might hear this at a wedding, I suppose, too, like in a wedding vow. You could say this before the proposal, as well. I want to be with you forever, will you marry me? for example. In this sentence, "I want to be with you forever and grow old with you."

11. You are the one I've been waiting for my whole life.

คุณเป็นคนที่ฉันรอมาทั้งชีวิต

khun bpen khon thîi chăn raaw maa tháng chii-wít

It doesn't necessarily have to be for a proposal, this one; if you, maybe, you want to tell someone you love them for the first time… well, actually, maybe this is a little too heavy for the first time of that, but maybe it's just you've reached a really serious point in your relationship with someone, you could use this expression. I don't feel like this has to be for a proposal, I think you could use it in a couple of other situations.

12. We are meant to be together.

พวกเราเกิดมาเพื่อกันและกัน

phûuak rao gòoet maa phûuea gan láe gan

“We are meant to be together” meaning we are supposed to be together, we should be together. It's a nice expression, you can use this with your friends, too, I think, in less serious situations.

Different Ways to say Will You Marry Me in Japanese Different Ways to say Will You Marry Me in Japanese

Marriage is one of the most significant things in a person’s life. Particularly, the best marriage proposal ideas is to propose to a girl in ...

7 different ways to say 7 different ways to say "Will you marry me?" in Korean!

If you are planning to celebrate a party and then ask your Korean loved one to marry you, here are some suggestions for you to ...

Learn to Say Learn to Say "Will You Marry Me?" in Portuguese

If you want to know how to say "Will you marry me?" in Portuguese, you'll know it right now with our article. We hope this ...