What Is The Zimbabwe National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History. Photo: MidiFiles
What Is The Zimbabwe National Anthem: English Translation, Original Lyrics, And History. Photo: MidiFiles

What Is The Zimbabwe National Anthem?

The National Anthem of Zimbabwe, also known by its incipit "Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe" (English: "O lift high, high, our flag of Zimbabwe"; Northern Ndebele: "Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe"), is the national anthem of Zimbabwe. Zimbabwe's national anthem is a patriotic musical composition that evokes and eulogizes the history, traditions, and struggles of the people of Zimbabwe. It is used by the government of Zimbabwe as the official national song.

The National anthem of Zimbabwe is used in a wide array of contexts. It is played on national holidays and festivals, as well as during sporting events such as the Olympic Games. The National Anthem is played to students at the start of each school day as an exercise in patriotism. The country's national broadcasters also play the national anthem each morning at 0600hrs Zimbabwean time.

Take a look at its history, English translation, and original lyrics.

History of Zimbabwe National Anthem

It was introduced in March 1994 after a nationwide competition to replace the South African-derived "Ishe Komborera Africa" with a distinctly Zimbabwean song. The winning entry was a Shona song written by Professor Solomon Mutswairo and composed by Fred Changundega.

It has been translated into English and Ndebele, the two other main languages of Zimbabwe.

The Ndebele version is mainly sung in the Matebeleland regions of Zimbabwe, while the English version is not commonly sung. Some schools in Matabeleland South have introduced the Sotho/Tswana version.

Because Zimbabwe has 16 national languages, the lyrics of the original Shona song were translated into the other fifteen national languages as part of the 2013 Constitutional Reforms. The official texts were laid out in the 2013 Constitution, however the final English text in the Constitution varied from the more poetic and metrical version which had been in common usage up to that point, and remains so today. Both the new official text and the more common variant are listed below.

In spite of all the translations being official and of equal standing according to the Constitution, the Shona and Ndebele versions remain the two most prevalent variants in regular usage.

Some of the versions of the Zimbabwe National Anthem

Ndebele lyrics

1. Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe

Eyazalwa yimpi yenkululeko;

Legaz’ elinengi lamaqhawe ethu

Silivikele ezithan izonke;

Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

2. Khangelan’ iZimbabwe yon’ ihlotshiwe

Ngezintaba lang’ miful’ ebukekayo,

Izulu kaline, izilimo zande;

Iz’ sebenzi zenam’, abantu basuthe;

Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

3. Nkosi busis’ ilizwe lethu leZimbabwe

Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;

Kusuk’ eZambezi kusiy’ eLimpopo

Abakhokheli babe lobuqotho;

Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Shona lyrics

1. Simudzai mureza wedu weZimbabwe

Yakazvarwa nomoto wechimurenga;

Neropa zhinji ramagamba

Tiidzivirire kumhandu dzose;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

2. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa

Namakomo, nehova, zvinoyevedza

Mvura ngainaye, minda ipe mbesa

Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

3. Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe

Nyika yamadzitateguru edu tose;

Kubva Zambezi kusvika Limpopo,

Navatungamiri vave nenduramo;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Chewa lyrics

I

O nyamulani mmwamba, mbendela yathu ya Zimbabwe

Yobadwa ndi moto wa nkhondo

Ndi gazi lofunikila la ngwazi zathu.

Tiyeni tiliteteze kwa adani onse;

Lidalitsidwe dziko la Zimbabwe.

II

Yang'anani Zimbabwe ya mphatso zambili

Ndi maphiri ndi msinje, zokongola.

Mvula igwe yambili ndi minda itulutse chakudya

Anthu onse akhuthe ndi a ntchito alipilidwe.

Lidalitsidwe dziko la Zimbabwe.

III

O Mulungu, dalitsani dziko la Zimbabwe,

Dziko la mphatso yathu,

Kuchokela ku Zambezi kufika ku Limpopo.

Atsogoleli akhale pa chilungamo ndi ubwino wowoneka.

Lidalitsidwe dziko la Zimbabwe.

Nambya lyrics

I

Nyamulani indembela yedu yeZimbabwe

Yakazwalwa nehondo yolusungunuko

Nelopa inji lyamagamba edu,

Tiyitabilije kuzwita zwose;

Ngaikombolelwe inyika yeZimbabwe.

II

Lingani Zimbabwe inyika inopenya

Namatunhu nenjizi zwinoyebeka.

Ngaine ivula ngaine zwilimwa zwiwande

Bashingi beshante nabanhu begute.

Ngaikombolelwe inyika yeZimbabwe.

III

Mwali kombolelani inyika yeZimbabwe,

Inyika yamatategulu edu isu tose,

Kuvila Zambezi kuswika Limpopo.

Batungamili bebe nobululami,

Ngaikombolelwe inyika yeZimbabwe.

Tswana lyrics

I

O tsholeletsang godimo, folaga ya rona ya Zimbabwe

Ee tshotshweng ke ntwa ya kgololesego

Le madi ya megaka ya rona

Re le tshireletse mo go baba ba rona

Ka le segofatswe le fatshe la Zimbabwe

II

Bonang Zimbabwe ee kgabisetsweng

Ka di thaba le dinoka tse di ntle

Pula a ine le masimo a nnc le di dipoelo

Botlhe bas a tlhtoke dijo le babereki ba duelwe

Ka le segofatswe le fatshe la Zimbabwe

III

Modimo, segofatsa le fatshe la Zimbabwe

Le fatshe boswa jwa rona

Go tswa Zambezi go ya Limpopo

A baeteledipele ba rona ba ne le maotsholo a bone a a eletsegang

Ka le segofatswe le fatshe la Zimbabwe

Tonga lyrics

I

Amunyampule Ndembela

Yesu yaZimbabwe

Yakazyalwa aNkondo yaLwaangunuko

Abulowa bunji bwabasilumamba

Tuyitabilile kuli basinkondoma

Ngayilongezegwe nyika yaZimbabwe

II

Amulange Zimbabwe

Yo iidobeekedwe

Amalundu Amilonga iiyebeka

Mvula ngayiwe zilimwa zivule

Babeleki Bajane, Abantu Bakkute

Ngayilongezegwe Nyika yaZimbabwe

III

Mwami longezya nyika

Yesu yaZimbabwe

Nyika yabaMataata besu Iswe Toonse

Kuzwa kuli Zambezi kuya kuli Limpopo

Bazulwidi Babe chitondeezyo

Ngayilongezegwe Nyika yaZimbabwe

English Lyrics

1. O lift high the banner, the flag of Zimbabwe,

The symbol of freedom proclaiming victory;

We praise our heroes’ sacrifice,

And vow to keep our land from foes;

And may the Almighty protect and bless our land.

2. O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned

With mountains, and rivers cascading, flowing free;

May rain abound, and fertile fields;

May we be fed, our labour blessed;

And may the Almighty protect and bless our land.

3. O God, we beseech Thee to bless our native land;

The land of our fathers bestowed upon us all;

From Zambezi to Limpopo

May leaders be exemplary;

And may the Almighty protect and bless our land.

Lyric videos of Zimbabwe National Anthem

What Is The Nigerian National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History What Is The Nigerian National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History

"Arise, O Compatriots" is the national anthem of Nigeria. It was adopted in the late 1970s and is the country's second ever national anthem. Take ...

What Is The Turkey National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History What Is The Turkey National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History

"İstiklal Marsi " ('Independence March') is the national anthem of both Turkey and Northern Cyprus. Take a look at the anthem's history, original lyrics, English ...

What Is The Pakistan National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History What Is The Pakistan National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History

The "Qaumī Tarānāh" (also known as "Pāk Sarzamīn", 'Thy Sacred Land'), is the national anthem of the Islamic Republic of Pakistan. Here are its history, ...

What Is The Bangladesh National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History What Is The Bangladesh National Anthem: English Translation, Original Lyrics And History

"Amar Sonar Bangla" ('My Golden Bengal') is the national anthem of Bangladesh. Take a look at its history, original lyrics, English translation.